2018 Październik

Rezolucja PE w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając sprawozdanie przedstawione w dniu 9 maja 2017 r. przez specjalnego sprawozdawcę ONZ na temat współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz powiązanego z tymi kwestiami braku tolerancji,

–  uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 71/179 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania gloryfikacji nazizmu, neonazizmu i innych praktyk przyczyniających się do podsycania współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i oraz powiązanego z tymi kwestiami braku tolerancji,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka, a w szczególności art. 14 i protokół nr 12 do tej konwencji,

–  uwzględniając Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej,

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 2, 3, 6 i 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r.(1) zakazującą dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne (dyrektywa o równości rasowej),

–  uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych(2) ,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw(3) ,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych(4) ,

–  uwzględniając ustanowienie w czerwcu 2016 r. unijnej grupy wysokiego szczebla ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji,

–  uwzględniając rezolucję Rady Europy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przeciwdziałania przejawom neonazizmu i prawicowego ekstremizmu,

–  uwzględniając Kodeks postępowania UE w zakresie zwalczania dezinformacji,

–  uwzględniając Kodeks postępowania dotyczący zwalczania nielegalnego nawoływania do nienawiści w internecie,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że, jak zapisano w art. 2 TUE, Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne wszystkim państwom członkowskim;

B.  mając na uwadze, że brak poważnych działań przeciwko grupom neofaszystowskim i neonazistowskim umożliwił obecne nasilenie się ksenofobii w Europie;

C.  mając na uwadze, że ugrupowania i partie polityczne prezentujące otwarcie poglądy neofaszystowskie, neonazistowskie, rasistowskie i ksenofobiczne podżegają do nienawiści i przemocy w społeczeństwie, przypominając nam o tym, do czego były zdolne w przeszłości;

D.  mając na uwadze, że szerzenie mowy nienawiści w internecie często prowadzi do przemocy, w tym ze strony ugrupowań neofaszystowskich;

E.  mając na uwadze, że ugrupowania neofaszystowskie odpowiadają za śmierć tysięcy ludzi, w tym uchodźców i imigrantów, przedstawicieli mniejszości etnicznych i religijnych, osób LGBTQI, obrońców praw człowieka, działaczy, polityków i członków służb policyjnych;

F.  mając na uwadze, że ugrupowania neofaszystowskie używają i nadużywają naszych demokratycznych narzędzi do szerzenia nienawiści i przemocy;

G.  mając na uwadze, że według sprawozdania Europolu podczas obchodów upamiętnienia ataków w Brukseli z 2016, które to obchody odbyły się w dniu 22 marca 2017 r., komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King podkreślił rosnące zagrożenie ze strony prawicowego brutalnego ekstremizmu oraz stwierdził, że zgodnie z jego wiedzą każde państwo członkowskie UE jest w jakimś stopniu dotknięte tym problemem, oraz wyszczególnił ataki w Norwegii z 2011 r., zabójstwo brytyjskiej posłanki Jo Cox oraz ataki na ośrodki dla uchodźców i meczety w całej Europie, by podkreślić, że ostrzega przed „rzadziej zgłaszanymi” zagrożeniami dla bezpieczeństwa; mając na uwadze, że grupy neofaszystowskie i neonazistowskie przyjmują różne formy; mając na uwadze, że większość tych ugrupowań wyklucza pewne osoby lub grupy ze społeczeństwa; mając na uwadze, że organizacje te często używają agresywnego języka w stosunku do grup mniejszości, a działanie takie próbują uzasadniać, powołując się na zasadę wolności słowa; mając na uwadze, że prawo do wolności słowa nie ma charakteru absolutnego;

H.  mając na uwadze, że art. 30 Powszechnej deklaracji praw człowieka wyraźnie stwierdza, że żadnego z postanowień deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek państwu, grupie lub osobie prawa do prowadzenia działalności lub podejmowania działań zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności w niej zawartych;

I.  mając na uwadze, że Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej potwierdza, że jej państwa-strony potępiają wszelką propagandę i wszelkie organizacje oparte na ideach lub teoriach o wyższości jednej rasy lub grupy osób określonego koloru skóry lub pochodzenia etnicznego;

J.  mając na uwadze, że promowanie faszyzmu jest zakazane w wielu państwach członkowskich zgodnie z ich prawem krajowym;

K.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu Europolu TESAT z 2018 r. odnotowano niemal podwojenie liczby osób aresztowanych za przestępstwa o charakterze skrajnie prawicowym w 2017 r.;

L.  mając na uwadze, że w dniu 22 lipca 2011 r. w wyniku ataków w Norwegii zginęło 77 osób, a 151 zostało rannych;

M.  mając na uwadze, że w dniu 16 czerwca 2016 r. brytyjska parlamentarzystka Jo Cox została brutalnie zamordowana w Birstall w Zjednoczonym Królestwie;

N.  mając na uwadze, że według sprawozdania Europolu TESAT 2018, w 2017 r.(5) w Zjednoczonym Królestwie odnotowano pięć udaremnionych, nieudanych lub dokonanych ataków terrorystycznych przypisanych osobom o skrajnie prawicowych poglądach;

O.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2018 r. posłanka do PE Eleonora Forenza i jej asystent Antonio Perillo zostali napadnięci po antyfaszystowskiej demonstracji w Bari we Włoszech;

P.  mając na uwadze, że francuskie służby wywiadowcze wyraziły zaniepokojenie rosnącą liczbą członków sił zbrojnych i organów ścigania, którzy dołączają do grup skrajnie prawicowych(6) ;

Q.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu opublikowanym w dniu 15 maja 2018 r.(7) Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), powołana przez Radę Europy, wyraziła zaniepokojenie wzrostem prawicowego ekstremizmu i neofaszyzmu w Chorwacji;

R.  mając na uwadze, że w Polsce podczas demonstracji na publicznym placu w Katowicach w listopadzie 2017 r. członkowie skrajnie prawicowego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) zawiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia sześciu posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy stanęli w obronie tolerancji, praworządności i innych wartości europejskich; mając na uwadze, że dochodzenie jest nadal w toku, ale do tej pory nie postawiono zarzutów żadnemu z podejrzanych, nawet mimo tego, że o wydarzeniu informowały liczne media, również w materiałach filmowych;

S.  mając na uwadze, że w listopadzie 2017 r. organizacje skrajnie prawicowe zorganizowały w Warszawie z okazji dnia niepodległości Polski wielką demonstrację, w której uczestniczyło ponad 60 000 osób; mając na uwadze, że demonstranci nieśli banery z ksenofobicznymi hasłami takimi jak „biała Europa braterskich narodów”, a na niektórych widniała falanga, tj. symbol faszystowski z lat 30. XX w;

T.  mając na uwadze, że w Grecji wciąż trwa proces neonazistowskiej partii Złoty Świt, którą oskarżono o bycie organizacją przestępczą, zabójstwo Pavlosa Fyssasa oraz inne przestępstwa, w tym usiłowanie zabójstwa;

U.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2018 r. aktywista LGBTQI Zak Kostopoulos został brutalnie zamordowany w centrum Aten; mając na uwadze, że jeden z oskarżonych ma domniemane związki ze skrajnie prawicowymi siłami; mając na uwadze, że do postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za to znęcanie się i zabójstwo potrzebne jest pełne śledztwo;

V.  mając na uwadze, że obywatel Włoch został skazany na 12 lat więzienia za strzelanie do imigrantów z Afryki i zranienie sześciu z nich w motywowanym rasowo ataku w Maceracie w środkowych Włoszech;

W.  mając na uwadze, że siedmiu członków skrajnie prawicowej grupy „strażników”, aresztowanych w Chemnitz w połowie września 2018 r. za zakłócanie porządku, postawiono ostatnio w stan oskarżenia jako podejrzanych o założenie organizacji terrorystycznej pod nazwą „Rewolucja Chemnitz”; mając na uwadze, że według prokuratorów federalnych prowadzący śledztwo zmienili zarzuty z kryminalnych na terrorystyczne po zapoznaniu się z informacjami przekazywanymi wewnątrz grupy;

X.  mając na uwadze, że we Francji w dniu 7 grudnia 2017 r. pięciu członków ruchu Generation Identitaire zostało skazanych za podżeganie do nienawiści rasowej i religijnej; mając na uwadze, że osoby powiązane ze skrajnie prawicowymi grupami, w tym Action Française, planowały atak terrorystyczny na wielu francuskich polityków i meczety podczas wyborów prezydenckich w 2017 r.; mając na uwadze, że w dniu 24 czerwca 2018 r. 10 członków skrajnie prawicowej grupy Action des Forces Opérationnelles zostało aresztowanych za planowanie serii ataków wymierzonych w członków społeczności muzułmańskiej; mając na uwadze, że w dniu 14 września 2018 r. dwóch byłych skinów uznano winnymi zamordowania Clémenta Mérika, młodego studenta i aktywisty antyfaszystowskiego zabitego w czerwcu 2013 r.;

Y.  mając na uwadze, że w Hiszpanii wobec 12 członków neonazistowskiej organizacji Hogar Social Madrid prowadzone jest śledztwo w sprawie podżegania do nienawiści; mając na uwadze, że członków hiszpańskich faszystowskich grup Falange, Alianza Nacional i Democracia Nacional aresztowano i skazano przed hiszpańskim Sądem Najwyższym po ataku na centrum kulturalne Blanquerna w Madrycie podczas obchodów narodowego dnia Katalonii w 2013 r.; mając na uwadze, że w 2016 r. antyrasistowska organizacja pozarządowa SOS Racismo udokumentowała 309 przypadków ksenofobicznej przemocy; mając na uwadze, że prezesowi tej organizacji grożono śmiercią po zgłoszeniu tych przypadków, i że potępił on brak skutecznych mechanizmów ujawniania takich przestępstw;

XZ.  mając na uwadze, że po przeprowadzeniu pokojowych, symbolicznych działań obejmujących rozwinięcie w rezydencji Pazo de Meirás dwóch dużych banerów wzywających władze publiczne do interwencji i odebrania własności Galisyjczyków fundacja Francisco Franco, podmiot gloryfikujący dyktaturę i jej zbrodnie, oraz rodzina Franco oskarżyły 19 osób o popełnienie przestępstw, które mogłyby poskutkować karą do 13 lat więzienia;

AA.  mając na uwadze, że Kongres Deputowanych Hiszpanii przyjął wniosek o przeniesienie szczątków Francisca Franco z jego grobowca w pomniku wojennym znanym jako Dolina Poległych, który stanowi miejsce pielgrzymek skrajnej prawicy; mając na uwadze, że wszelkie pozostałe symbole i pomniki ku czci przewrotu wojskowego, wojny domowej i dyktatury Franco należy usunąć, a te, których nie można usunąć, należy poddać koniecznej rekontekstualizacji i reinterpretacji, by mogły przyczynić się do wzrostu świadomości społecznej i upamiętnienia przeszłości;

AB.  mając na uwadze, że neonazistowski Nordycki Ruch Oporu (NMR) regularnie organizuje wiece w całej Skandynawii, na których skanduje się hasła i powiewają zielono-białe flagi organizacji; mając na uwadze, że kilku członków NMR skazano za brutalne ataki na cywilów i policję; mając na uwadze, że duża liczba podpaleń ośrodków recepcyjnych dla uchodźców sprawiła, że rząd szwedzki w 2015 r. postanowił ukrywać lokalizację budynków, w których planowano umieszczenie uchodźców;

AC.  mając na uwadze, że co roku 16 marca tysiące osób gromadzą się w Rydze podczas Dnia Legionu Łotewskiego, by uczcić Łotyszy, którzy służyli w Waffen-SS;

AD.  mając na uwadze, że od początku 2018 r. C14 i inne skrajnie prawicowe grupy na Ukrainie, takie jak Milicja Narodowa związana z pułkiem „Azow”, Prawy Sektor, Sicz Karpacka i in. kilkukrotnie atakowały grupy Romów, a także demonstracje antyfaszystowskie, posiedzenia rad miast, wydarzenie organizowane przez Amnesty International, wystawy sztuki, wydarzenia społeczności LGBTQI oraz aktywistów działających na rzecz praw kobiet i środowiska;

1.  zdecydowanie potępia ataki terrorystyczne, morderstwa, przemoc psychologiczną, brutalne ataki fizyczne i marsze dokonywane/prowadzone przez organizacje neofaszystowskie i neonazistowskie, które miały miejsce w różnych państwach członkowskich UE i wyraża z tego powodu ubolewanie;

2.  jest głęboko zaniepokojony postępującym uznawaniem faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji w Unii Europejskiej za coś normalnego, a także jest zmartwiony doniesieniami z niektórych państw członkowskich na temat zmowy przywódców politycznych, partii politycznych i organów ścigania z neofaszystami i neonazistami;

3.  jest szczególnie zaniepokojony neofaszystowską przemocą wpływającą na społeczeństwo jako całość i ukierunkowaną na określone mniejszości, takie jak czarnoskórzy Europejczycy / osoby pochodzące z Afryki, Żydzi, muzułmanie, Romowie, obywatele państw trzecich, osoby LGBTI i osoby niepełnosprawne;

4.  stanowczo potępia wszelkie akty przemocy ze strony ugrupowań neofaszystowskich przeciwko politykom i członkom partii politycznych, co według doniesień ma miejsce w niektórych państwach członkowskich, a w szczególności niedawny atak faszystowskich bojówek CasaPound na posłankę do Parlamentu Europejskiego Eleonorę Forenzę i jej asystenta Antonia Perillo oraz innych, którzy brali udział w antyfaszystowskiej demonstracji 21 września 2018 r. w Bari we Włoszech;

5.  jest głęboko zaniepokojony bezkarnością, z jaką grupy neofaszystowskie i neonazistowskie działają w niektórych państwach członkowskich, i podkreśla, że to poczucie bezkarności jest jednym z powodów, które tłumaczą alarmujący wzrost liczby aktów przemocy niektórych skrajnie prawicowych organizacji;

6.  zauważa niepokojącą tendencję polegającą na wykorzystywaniu przez grupy neofaszystowskie i neonazistowskie mediów społecznościowych i Internetu do organizowania się i budowania strategii w całej Unii Europejskiej;

7.  ubolewa nad faktem, że w niektórych państwach członkowskich radiofonia i telewizja publiczna stała się przykładem propagandy jednej partii politycznej, która często wyklucza opozycję i grupy mniejszościowe ze społeczeństwa, a nawet podżega do przemocy;

8.  przypomina, że ideologia faszystowska i nietolerancja zawsze powiązane są z atakiem na samą demokrację;

9.  wzywa państwa członkowskie do stanowczego potępienia i karania przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści i szukania kozła ofiarnego przez polityków i urzędników publicznych na wszystkich szczeblach i we wszystkich mediach, ponieważ bezpośrednio przyczyniają się do uznawania nienawiści i przemocy w społeczeństwie za coś normalnego i do nasilania się tych zjawisk;

10.  wzywa państwa członkowskie do podjęcia dalszych środków w celu zapobiegania mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści, potępiania ich i przeciwdziałania im;

11.  wzywa Komisję, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie mediów społecznościowych do przeciwdziałania szerzeniu rasizmu, faszyzmu i ksenofobii w internecie we współpracy z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na poziomie krajowym i międzynarodowym;

12.  wzywa państwa członkowskie do prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw z nienawiści oraz do dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie wykrywania i ścigania przestępstw z nienawiści, w szczególności przestępstw motywowanych różnymi formami ksenofobii;

13.  wzywa państwa członkowskie do zaplanowania i zapewnienia odpowiedniego wsparcia ofiarom przestępstw rasistowskich czy ksenofobicznych i przestępstw z nienawiści oraz zapewnienia wszystkim świadkom ochrony przed sprawcami;

14.  wzywa państwa członkowskie do powołania jednostek policji zwalczających przestępstwa z nienawiści; wzywa policję do zapewnienia, by funkcjonariusze policji nie angażowali się w żadne formy aktów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub dyskryminacyjnym oraz aby wszelkie takie akty były przedmiotem dochodzenia, a osoby odpowiedzialne były stawiane przed sądem;

15.  wzywa Komisję, by zwróciła się do organizacji społeczeństwa obywatelskiego z apelem o monitorowanie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w państwach członkowskich;

16.  popiera i pochwala grupy społeczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego walczące z faszyzmem, rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji oraz apeluje o ich ochronę;

17.  wzywa do ujednolicenia ustawodawstwa UE w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, w tym do transpozycji/wdrożenia obowiązującego ustawodawstwa i przyjęcia nowych przepisów, w tym dyrektywy w sprawie równego traktowania;

18.  przypomina, że decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, której ostateczny termin wdrożenia przypadał na listopad 2010 r., stanowi podstawę prawną do nałożenia kar na osoby prawne, które publicznie nawołują do przemocy lub nienawiści wobec mniejszości, takie jak pozbawienie prawa do wsparcia publicznego, zakaz działalności handlowej, nadzór sądowy czy nakaz likwidacji;

19.  wzywa Komisję do zaktualizowania swojego sprawozdania z 2014 r. w sprawie wykonania wyżej wymienionej decyzji ramowej Rady oraz do wszczęcia postępowania o naruszenie przeciwko tym państwom członkowskim, które nie przestrzegają postanowień tej decyzji;

20.  apeluje do państw członkowskich, by zapewniły zgodność z przepisami decyzji ramowej Rady, zwalczały organizacje rozprzestrzeniające mowę nienawiści i przemoc w przestrzeni publicznej i w internecie i skutecznie zakazywały działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich oraz wszelkich innych fundacji lub stowarzyszeń czczących lub gloryfikujących nazizm i faszyzm, przy poszanowaniu krajowego porządku prawnego i jurysdykcji;

21.  wzywa do pełnej i terminowej współpracy organów ścigania, agencji wywiadowczych, sądownictwa i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w walce z faszyzmem, rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji;

22.  wzywa państwa członkowskie do zastosowania się do zaleceń Rady Europy dotyczących przeciwdziałania przejawom neonazizmu i prawicowego ekstremizmu;

23.  wzywa państwa członkowskie do organizowania obowiązkowych, opartych na prawach człowieka i zorientowanych na usługi, prowadzonych w czasie pełnienia służby szkoleń dla funkcjonariuszy organów ścigania i urzędników systemu sądowego na wszystkich szczeblach;

24.  wzywa państwa członkowskie do skupienia się na prewencji poprzez edukację, podnoszenie świadomości i wymianę najlepszych praktyk;

25.  wzywa państwa członkowskie i krajowe federacje sportowe, zwłaszcza kluby piłkarskie, do przeciwdziałania pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii na stadionach i w świecie sportu poprzez potępianie i karanie osób odpowiedzialnych oraz poprzez promowanie pozytywnych działań edukacyjnych skierowanych do młodych kibiców we współpracy ze szkołami i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

26.  zachęca państwa członkowskie do organizowania szkoleń dla osób pracujących u nadawców publicznych i w mediach w celu podniesienia świadomości na temat wyzwań i dyskryminacji, z którymi borykają się ofiary grup neofaszystowskich i neonazistowskich;

27.  apeluje do państw członkowskich, by opracowały krajowe programy pomagające w opuszczaniu brutalnych grup neofaszystowskich i neonazistowskich; podkreśla, że takie programy powinny wykraczać poza indywidualne interwencje i powinny obejmować długoterminowe wsparcie dla osób borykających się z trudnościami w znalezieniu pracy, w przeniesieniu się i w rozwoju nowych i bezpiecznych sieci społecznych;

28.  podkreśla, że świadomość historii jest jednym z warunków wstępnych zapobiegania występowaniu takich przestępstw w przyszłości i odgrywa ważną rolę w kształceniu młodszych pokoleń;

29.  wzywa państwa członkowskie do potępiania wszelkich form negowania Holokaustu i do zapobiegania im, łącznie z trywializowaniem i minimalizowaniem skali zbrodni nazistów i ich kolaborantów; zwraca uwagę, że prawdy o Holocauście nie wolno bagatelizować w wypowiedziach politycznych i medialnych;

30.  wzywa do stworzenia wspólnej kultury pamięci, która odrzuca faszystowskie zbrodnie przeszłości; jest głęboko zaniepokojony tym, że młodsze pokolenia w Europie i w innych regionach czują się coraz mniej zaniepokojone historią faszyzmu, w związku z czym istnieje ryzyko, że mogą stać się obojętne na nowe zagrożenia;

31.  zachęca państwa członkowskie do promowania, za pośrednictwem głównego nurtu kultury, edukacji dotyczącej różnorodności naszego społeczeństwa i naszej wspólnej historii, w tym okrucieństw drugiej wojny światowej, takich jak Holokaust, oraz systematycznego odczłowieczania jego ofiar przez lata;

32.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Parlament Europejski potępia rosnącą liczbę neofaszystowskich aktów przemocy w Europie

Kraków/ Starsburg 25.10.2018 r.

Parlament Europejski zdecydowanie potępił dzisiaj akty przemocy dokonywane przez organizacje neofaszystowskie i neonazistowskie w Europie i wezwał kraje członkowskie UE do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania mowie nienawiści i związanych z nią przestępstw.

To główne przesłanie przyjętej dziś rezolucji w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie.  Europosłowie wyrazili też głębokie zaniepokojenie rosnącą normalizacją faszyzmu, rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji w Unii Europejskiej. Zauważyli, że w niektórych państwach członkowskich dochodzi do zmowy pomiędzy przywódcami politycznymi, partiami, organami ścigania i neofaszystami czy neonazistami.

„Wzywamy państwa członkowskie by doprowadziły do delegalizacji organizacji neofaszystowskich, a także by walczyły z zalewem mowy nienawiści w przestrzeni publicznej” – powiedziała poseł Róża Thun, która koordynowała prace nad stanowiskiem PE z ramienia Grupy EPL. 

Europosłowie podkreślili równocześnie, że martwiącym zjawiskiem jest zaangażowanie niektórych nadawców telewizji publicznej w działania, których akceptować nie możemy.

„Rezolucja między innymi mówi o sytuacjach, w których telewizja publiczna stała się przykładem propagandy jednej partii politycznej, która często wyklucza opozycję i grupy mniejszościowe ze społeczeństwa, a nawet podżega do przemocy – taka sytuacja ma miejsce w Polsce” – stwierdziła poseł Thun.

Wbrew eurodeputowanym EPL w rezolucji znalazły się poprawki zgłoszone przez Socjalistów, Zielonych i GUE odnoszące się bezpośrednio do sytuacji w Polsce – do akcji ONR w Katowicach (z wieszaniem europosłów PO na szubienicy) oraz do pojawienia się haseł ksenofobicznych na marszu niepodległości w Warszawie w 2017 r. Jak mówi Róża Thun – nie to było intencją tej rezolucji. 

Głosowaliśmy przeciw tym poprawkom, gdyż nie chcieliśmy rozwadniać dobrej rezolucji przykładami z niektórych krajów, bo taka lista nigdy nie będzie pełna ani wystarczająca. Ostatecznie zagłosowaliśmy za rezolucją, bo naszym obowiązkiem jest sprzeciwienie się ksenofobii, nacjonalizmowi, antysemityzmowi, homofobii, dominacji mediów publicznych przez partie rządzące i przemocy – podkreśliła Europosłanka.

Europosłowie podkreślają, że niepokojące i niedopuszczalne zjawisko jakim jest mowa nienawiści, ideologie neofaszystowskie czy neonazistowskie staje się coraz powszechniejsze w wielu dziedzinach życia codziennego. W tym celu wykorzystuje się nie tylko tradycyjne środki masowego przekazu, w tym media społecznościowe, wystąpienia publiczne, ale także imprezy sportowe, w głównej mierze piłki nożnej. 

Parlament Europejski poprzez przyjętą rezolucję wezwał też krajowe federacje sportowe, do przeciwdziałania pladze rasizmu, faszyzmu i ksenofobii na stadionach i w kulturze sportowej poprzez potępienie i karanie osób i grup odpowiedzialnych za nie oraz przez promowanie pozytywnych działań edukacyjnych skierowanych do młodych fanów. W osiągnięciu zamierzonego celu, pomóc mają szkoły i odpowiednie organizacje społeczne odpowiedzialne za edukację.

Rezolucji nie poparli europosłowie PiS. Róża Thun jest zdziwiona postawą Prawa i Sprawiedliwości i apeluje: To jest sprawa, którą powinniśmy poprzeć wszyscy ponad podziałami, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się Święta Odzyskania Niepodległości. Nie możemy dopuścić, by 11 listopada powtórzyły się rasistowskie wybryki, które zakłóciły to święto przed rokiem zamieniły Marsz w manifestację neofaszystów.

Cała przyjęta rezolucja dostępna pod linkiem: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P8-TA-2018-0428+0+DOC+XML+V0%2F%2FPL&fbclid=IwAR0ntp5zSgvU2TFjzOCdgoxtmaVgUI8xTARcCDx3bzsqqfMkZjrrLP3DMWg

Moje ostatnie wystąpienie w Parlamencie Europejskim dotyczące neo-faszyzmu: https://www.youtube.com/watch?v=bk1N_-ub5QE

Róża Thun z tytułem Osobowość Roku Polskiej Gospodarki Cyfrowej

Kraków, 10 października 2018 r

We wtorek wieczorem w Warszawie, Róża Thun została uznana Osobowością polskiej gospodarki cyfrowej. Tytuł corocznie przyznaje Izba Gospodarki Elektronicznej podczas uroczystej gali kończącej Forum Gospodarki Elektronicznej. 

Jury doceniło działania europosłanki na rzecz likwidacji w handlu internetowym tzw. geoblokowania, które dzieliło mieszkańców Unii Europejskiej na lepszych i gorszych. Nominowanymi do tytułu, oprócz Europosłanki byli: Cezary Stypułkowski – prezes mBanku oraz Marcin Grzykowski – Prezes Zarządu eObuwie.pl.

Do tej pory zdarzało się, że zagraniczne sklepy internetowe  nie chciały w ogóle sprzedawać produktów obywatelom części państw unijnych, albo też zawyżały ceny. Często, gdy orientowały się, skąd jest klient przekierowywały na inną wersję strony, na której warunki były mniej korzystne. Dzięki staraniom Róży Thun Parlament Europejski przyjął ogromną większością głosów przepisy, które kończą tego typu praktyki. Oprócz ułatwień dla konsumentów nowe przepisy zapewnią także lepszą ochronę sprzedawcom, którzy obawiali się zagranicznych transakcji.

Uzasadniając nagrodę dla Róży Thun Izba Gospodarki Elektronicznej podkreśliła również wkład europosłanki w obniżenie opłat za roaming w UE, uruchomienie platformy ODR (on-line dispute resolution) – umożliwiającej rozwiązywanie on-line sporów między stronami a także konsekwentne działalń legislacyjnych na rzecz wzmocnienia handlu transgranicznego.

„Przepisy, które udało się wprowadzić służą przede wszystkim konsumentom, ale pozwalają też polskim firmom wypłynąć na szersze wody. Likwidujemy kolejne bariery w handlu transgranicznym w Unii Europejskiej” – podkreśla Róża Thun.

Izba Gospodarki Elektronicznej to organizacja samorządu gospodarczego, skupiająca około 200 firm z branży e-gospodarki, na którą składają się sprzedawcy detaliczni,  płatności online, usługi i rozwiązania IT dla e-commerce,  logistyka i dystrybucja, a także sektor e-zdrowie, e-finanse oraz startupy.

Kontakt:

Biuro Prasowe Róży Thun w Krakowie: +12 428 29 29, biuro@rozathun.pl w Brukseli: + 32 2 284 53 01, rozathun@europarl.europa.eu

Więcej praw dla pasażerów podróżujących koleją

Kraków/ Bruksela 9.10.2018 r.

Większe odszkodowania za spóźnienia, ułatwienia dla niepełnosprawnych i miejsce dla rowerów w każdym pociągu – Komisja Transportu i Turystyki w PE przegłosowała pakiet zmian, które zwiększają prawa pasażerów kolei na terenie Unii Europejskiej. Zabiegali o to posłowie Grupy EPL  Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun oraz Marek Plura.

Jak podkreśliła poseł Łukacijewska: „Dzisiejsze głosowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pasażerów kolei. Udało się przegłosować szereg rozwiązań, które sprawią, że podróż koleją stanie się znacznie dogodniejsza. Wprowadziliśmy pojęcie podróży łączonej, co oznacza, że za przesiadkę będzie odpowiadał przewoźnik. Uwzględniliśmy także dobre rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, cyklistów i co najważniejsze podnieśliśmy progi odszkodowań, nawet do pełnej kwoty za 120 min. spóźnienia. Ochrona podróżnych jest kluczowa, jeżeli mamy zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność polskich kolei”.

„To prawdziwa kolejowa rewolucja. Nowe przepisy, dotyczące rowerzystów i osób niepełnosprawnych, obejmą wszystkie rodzaje przewozów pasażerskich. Niezależnie od tego czy pojedziemy podmiejską kolejką do pracy i szkoły, czy też wybieramy się w daleką podróż na wakacje, na przykład z rowerem”– powiedziała po głosowaniu europosłanka Róża Thun .

Nowe przepisy to faktycznie doskonała wiadomość dla rowerzystów. W ciągu 2 lat od daty wejścia przepisów w życie, każdy nowy lub wyremontowany skład będzie musiał posiadać wyraźnie oddzieloną i oznakowaną strefę do przewozu rowerów z przynajmniej 8 miejscami na rowery. Na zmianach skorzystają też niepełnosprawni. Prawo do przejazdu z osobą towarzyszącą lub psem zostanie rozszerzone na wszystkie typy pociągów. Na każdej stacji niepełnosprawny będzie mógł uzyskać pomoc od wyszkolonego personelu, bez konieczności planowania wyjazdu z dużym wyprzedzeniem.

Znacznie skróci się czas, w którym osoba z niepełnosprawnością będzie musiała zawiadomić przewoźnika o tym, że chce skorzystać z jego usług. Do tej pory trzeba było to robić nawet w dwudniowym wyprzedzeniem, a i tak nie było pewności, że nie zostanie się na lodzie. Teraz ten czas ma skrócić się nawet do trzech godzin na mniejszych stacjach. Na dużych dworach asysta powinna być dostępna non-stop.

„Planowanie podróży koleją dla osoby niepełnosprawnej to wyzwanie niczym wejście zimą na K2. Wiem coś o tym, bo jako osoba niepełnosprawna wielokrotnie miałem kłopoty na dworcach, szczególnie kiedy okazywało się, że pociąg lub peron nie jest dostępny. Mam nadzieję, że dzięki zaproponowanym przez nas rozwiązaniom niepełnosprawni będą mogli wreszcie z przyjemnością jeździć także pociągami”– mówi europoseł Marek Plura.

Za ewentualne uszkodzenia lub utratę używanego w podróży sprzętu wspomagającego niepełnosprawnych będzie odpowiadał przewoźnik.

Sprawozdanie trafi teraz na sesję plenarną, gdzie cały Parlament Europejski będzie nad nim głosował. Stanie się to prawdopodobnie jeszcze w listopadzie lub grudniu. Aby wspomniane przepisy weszły w życie konieczne będzie uzyskanie następnie porozumienia z państwami członkowskimi (Radą UE).

Nagranie wspólnej konferencji Europosłów:

https://www.facebook.com/rozathun/videos/707060672992207/​

Czas na jednolite ładowarki do przenośnych urządzeń elektronicznych.


Bruksela/Kraków 5.10.2018 r.

Z inicjatywy Róży Thun – Przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Rynku Cyfrowego, 30 europosłów podpisało apel, w którym wyrażają swoje niezadowolenie z braku postępu w tej sprawie. Zwracają się do Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, znanej z tego, że nie boi się trudnych wyzwań, aby jak najszybciej wprowadzić przepisy pozwalające m.in. ustanowić jeden standard ładowarek do przenośnych urządzeńelektronicznych w całej UE.

Sygnatariusze listu domagają się wprowadzenia jednolitych ładowarek do telefonów komórkowych, e-booków, tabletów, małych kamer video oraz do większości przenośnych urządzeń elektronicznych. Zdaniem europosłanki Róży Thun wprowadzenie wspólnego standardu ładowarek to nie tylko oszczędność i wygoda dla użytkowników, ale liczą się także inne korzyści.

„Celem jest aby do najbardziej powszechnie używanych urządzeń elektronicznych jak smartfony, tablety, e-booki używać jednej ładowarki. Wyobraźmy sobie jak ułatwiłoby to nam wszystkim podróże czy pracę. To także ogromna korzyść dlaśrodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. Obywatele muszą poczuć, że rozwój wspólnego rynku rodzi kolejne, praktyczne korzyści” – podkreśliła europosłanka.

Europosłowie podkreślają, że nie wierzą już w to, że firmy same ustanowiąujednolicone standardy w tym zakresie. Jak piszą w liście: „ostatnie memorandum w tej sprawie jest rozczarowujące: nie wychodzi poza zakres telefonów komórkowych, nie zmniejsza liczby odpadów elektronicznych i jest pisane pod presją ze strony dużych graczy rynkowych”. 

Wg szacunków wprowadzenie takich przepisów pozwoli konsumentom w UE zaoszczędzić do 300 mln EUR rocznie. Europosłowie przypominają, że unijne dyrektywy dają Komisji Europejskiej możliwość wprowadzenia ujednoliconego standardu ładowarek jeszcze przed czerwcem 2019 r.

List europosłów do komisarz Elżbiety Bieńkowskiej: http://www.eppgroup.eu/pl/press-release/Apel-o-szybkie-wprowadzenie-jednolitych-ładowarek-