Sesja plenarna PE

Zero ofiar śmiertelnych na drogach?

Aby osiągnąć ten cel, posłowie chcą ograniczenia prędkości do 30 km/h i zerowej tolerancji dla kierowców pod wpływem alkoholu.

W projekcie rezolucji, nad którym posłowie będą debatować w poniedziałek (04.10) i głosować we wtorek (05.10) przypomniano, że rocznie na drogach UE ginie około 22 700 osób, a około 120 000 zostaje poważnie rannych. W ostatnich latach nastąpiła w UE stagnacja postępów w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych, a Unia nie osiągnęła wyznaczonego sobie celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach w latach 2010-2020.

Aby zaradzić tej sytuacji, posłowie mają wezwać do zwiększenia inwestycji w bezpieczniejsze drogi, ograniczenia prędkości do 30km/h w strefach zamieszkania oraz w miejscach, gdzie jest duża liczba rowerzystów i pieszych, a także do stosowania zasady „zero tolerancji” wobec kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: www.europarl.europa.eu

Sesja plenarna PE w Strasburgu

Więcej szczegółów dostępne tutaj.

Szczegółowy plan sesji plenarnej dostępny tutaj.

Parlament Europejski o sytuacji w Polsce

W rezolucji przyjętej w czwartek (16 września) 502 głosami za, 149 przeciw, przy 36 wstrzymujących się Parlament potępia ciągłe pogarszanie się sytuacji w zakresie wolności mediów i praworządności w Polsce. Głosowanie odbyło się dzień po debacie plenarnej z udziałem wiceprzewodniczącej Komisji Věry Jourovej, komisarza Reyndersa i ministra spraw zagranicznych Anze Logara w imieniu słoweńskiej prezydencji w Radzie.

Do długiej listy obaw związanych ze stanem wartości UE w Polsce, posłowie dołączają najnowsze próby uciszania głosów krytycznych i podważania nadrzędności prawa UE.

Wolność mediów

Parlament już wcześniej okazywał zaniepokojenie przekształceniem nadawcy publicznego w organizację prorządową, posłowie krytykują „w najostrzejszych słowach” przyjęty przez Sejm projekt ustawy „Lex TVN”. Posłowie określają ją jako „próbę wyciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów”, który narusza prawo unijne i międzynarodowe. Alarmują również, że państwowy koncern naftowy PKN Orlen przejął grupę Polska Press jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Duże zaniepokojenie budzą również zmiany redakcyjne dokonywane przez nowych właścicieli grupy Polska Press, mimo trwającego postępowania odwoławczego, które czasowo „zamraża” ich prawa.

Parlament po raz kolejny zdecydowanie potępia kampanie oszczerstw przeciwko sędziom, dziennikarzom i politykom, w tym wykorzystywanie SLAPP (strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej), inicjowane przez agencje rządowe i urzędników, firmy państwowe i osoby blisko związane z koalicją rządową. Parlament pracuje już nad sprawozdaniem dotyczącym bardzo potrzebnych przepisów „anty-SLAPP”, podkreślają posłowie, wzywając Komisję do realizacji ustawy o wolności mediów i zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Prymat prawa UE i niezawisłość sądów

Posłowie z zadowoleniem przyjmują ostatnie inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce, jednak szybsze działania mogłyby pomóc uniknąć jej ciągłej erozji. Są głęboko zaniepokojeni faktem, że polskie władze ostatnio „celowo i systematycznie naruszały związane z praworządnością wyroki i postanowienia TSUE” dotyczące składu i organizacji nielegalnego „Trybunału Konstytucyjnego” i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Parlament powtarza również, że nadrzędność prawa UE jest podstawą porządku prawnego Unii Europejskiej, formalnie zaakceptowanym przez wszystkie państwa członkowskie. W związku z tym wzywa Premiera RP i Prokuratora Generalnego do wycofania wniosków, rozpatrywanych przez nielegalny „Trybunał Konstytucyjny”, o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych części traktatów UE oraz art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego).

Źródło: www.europarl.europa.eu

Rezolucja dotycząca praw osób LGBTIQ przyjęta

Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej UE. Unia powinna usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykają osoby LGBTIQ w korzystaniu ze swoich podstawowych praw, uważają posłowie.

W rezolucji w sprawie praw osób LGBTIQ w UE (przyjętej 387 głosami do 161, przy 123 wstrzymujących się do głosu) Parlament Europejski podkreśla, że obywatele ci powinni mieć możliwość pełnego korzystania ze swoich praw, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się, w całej Unii.

Prawo do przemieszczania się oraz prawa rodzin w centrum uwagi

W rezolucji stwierdzono, że małżeństwa lub zarejestrowane związki partnerskie zawarte w jednym państwie członkowskim powinny być uznawane we wszystkich państwach członkowskich w jednolity sposób, a małżonkowie i partnerzy tej samej płci powinni być traktowani tak samo jak ich odpowiednicy przeciwnej płci.

W związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości „Coman & Hamilton”, w którym uznał on, że przepisy dotyczące „małżonków” zawarte w dyrektywie o swobodnym przepływie osób mają zastosowanie również do par tej samej płci, Komisja powinna podjąć działania egzekucyjne wobec Rumunii, gdzie rząd nie zaktualizował krajowego ustawodawstwa, aby odzwierciedlić to orzeczenie, uważają posłowie.

Rezolucja wzywa również wszystkie kraje UE do uznania osób dorosłych wymienionych w akcie urodzenia dziecka za jego prawnych rodziców. Posłowie chcą, by tęczowe rodziny miały takie samo prawo do łączenia rodzin, jak pary przeciwnej płci i ich rodziny. Aby dzieci nie stały się bezpaństwowcami, kiedy ich rodziny przenoszą się pomiędzy państwami członkowskimi, rodziny powinny być traktowane tak samo w całej UE, argumentują posłowie.

Posłowie odnotowują także dyskryminację, jakiej doświadczają społeczności LGBTIQ w Polsce i na Węgrzech. Parlament wzywa do dalszych działań UE (postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, środki sądowe i narzędzia budżetowe) wobec tych krajów.

Źródło: www.europarl.europa.eu

Sesja plenarna PE w Strasburgu

W tym tygodniu zaplanowano kolejną sesję plenarną w Strasburgu. W harmonogramie prac m. in.:


👉 orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym Ursula von der Leyen przedstawi efekty prac Komisji Europejskiej w minionym roku,


👉 debata dotycząca skutków klęsk żywiołowych w Europie spowodowanych zmianą klimatu,


👉 debata na temat wolności mediów i dalszego pogarszania się praworządności w Polsce.


🔴 Europosłowie zajmą się także skandalem związanym z oprogramowaniem szpiegującym Pegasus oraz projektem rezolucji na temat planów i działań mających na celu przyspieszenie transformacji ku innowacjom bez wykorzystywania zwierząt w badaniach naukowych, testach regulacyjnych i edukacji.

Więcej szczegółów tutaj.