Aktualności

Regulamin konkursu: #ZostańwDomu, ale nie marnuj czasu!

Więcej informacji na mojej stronie na Facebooku.

REGULAMIN 

Konkurs: #ZostańwDomu, ale nie marnuj czasu!

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Biuro Parlamentarne Europosłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Marii Barbary Gräfin von Thun und Hohenstein (z siedzibą w Krakowie przy ul. Pijarskiej 5/1 w Krakowie 31-015) zwane dalej Organizatorem.

2. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest przedstawienie form aktywnego spędzania czasu w domach w obliczu pandemii koronawirusa oraz podejmowania aktywnych form opieki lub zabawy z najbliższymi przy jednoczesnym promowaniu poszerzania wiedzy o Unii Europejskiej.
Przez termin „przedstawienie” organizator rozumie zamieszczenie zdjęcia, materiału video, lub komentarza na profilu Róża Thun na Facebooku, lub poprzez komunikator messanger (profil Róży Thun) lub przesłanie materiału na adres mailowy Róży Thun biuro@rozathun.pl

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs jest otwarty, uczestnikami konkursu mogą być wszystkie zainteresowane osoby w wieku od 6 do 99 lat. 

4. KRYTERIA OCENY PRAC

Podstawowymi kryteriami dla organizatora przy ocenie materiałów jest: 

a) autentyczność przedstawionych działań w okresie odbywania „kwarantanny domowej” ,

b) kreatywność działań, gier i zabaw, 

c) atrakcyjność wizualna materiału,

d) walor edukacyjny aktywności, w szczególności poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej.

5. JURY

Składa się z trzech pracowników biura i Europosłanki Róży Thun

6. NAGRODY 

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone grą planszową: „Legislator” oraz zestawem gadżetów, które zostaną wysłane na adres wskazany przez laureata. 
Dane adresowe wskazane przez laureata zostaną wykasowane po wysłaniu nagrody do laureata. 

7. HARMONOGRAM KONKURSU

Ogłoszenie konkursu – 23.03.2020
Zakończenie konkursu – 28.03.2020
Ogłoszenie wyników konkursu – 29.03.2020

8. PRAWO WŁASNOŚCI I WYKORZYSTANIA ZWYCIĘSKIEGO PROJEKTU 

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorska nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
Z chwilą wzięcia udziału w konkursie, uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z pracy konkursowej przez czas określony 5 lat, która to licencja po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji: wykorzystywanie lub rozpowszechnianie pracy konkursowej w całości lub w części,rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu Internetu, wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części w mediach społecznościowych.

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, iż: jest twórcą tekstu oraz infografiki zgłoszonych w ramach Konkursu oraz przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do ww. materiałów jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie; posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na ewentualnych fotografiach użytych w infografice na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatora zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich wydatków związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego).

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków regulaminu.
Wyniki konkursu ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania od nich.
W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik rejestrując się w konkursie automatycznie „Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia przez Organizatora, do dnia 27 marca do godziny 23:59:59. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia konkursu bez wyłonienia zwycięzców w przypadku braku bądź ilości zgłoszeń mniejszej niż liczba nagród..
Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2020 roku.

Wstępny raport Komisji Śledczej ds. Pegasusa gotowy [LINK]
16-11-2022
8 listopada br poznaliśmy tekst wstępnego raportu Komisji Śledczej Parlamentu...
Konkurs „Odnówmy Europę”
14-12-2021
Jeśli interesuje cię polityka europejska, a swoją przyszłość wiążesz z pracą ...

Warning: Undefined variable $args in /home/server671027/ftp/wp-content/themes/thun/single.php on line 63