Róża Thun

Europosłanka

Platforma Obywatelska

Parlament Europejski 8. kadencji

Kto jest kim w PE?
Parlament jest jedyną instytucją Unii Europejskiej, której członkowie wybierani są w wyborach bezpośrednich. Nowy skład Parlamentu Europejskiego wyłoniony podczas wyborów 22-25 maja 2014 zrzesza 751 posłów, w tym 51 polskich przedstawicieli.

Europosłami Platformy Obywatelskiej zostali: Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Bogdan Zdrojewski, Róża Thun, Janusz Lewandowski, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Jan Olbrycht, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Łukacijewska, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Bogdan Wenta, Jarosław Wałęsa, Michał Boni, Marek Plura, Tadeusz Zwiefka i Adam Szejnfeld.

Czytaj dalej

Przewodniczacym Parlamentu Europejskiego jest Martin Schultz (S&D), który tę funkcję pełni już drugi raz. Wcześniej przewodził Parlamentowi w drugiej połowie VII kadencji (zastąpił wówczas Jerzego Buzka). Parlament Europejski posiada też 14 wice-przewodniczących.

W Parlamencie Europejskim działa 20 stałych komisji parlamentarnych oraz kilka  komisji specjalnych. Ponadto w określonych sytuacjach mogą też być powoływane komisje śledcze. Każda z poszczególnych komisji jest odpowiedzialna za inną dziedzinę działania Unii Europejskiej. Najważniejsze zadania komisji to m.in. przygotowywanie harmonogramu dla sesji parlamentarnych, pisanie sprawozdań dotyczących projektów legislacyjnych oraz przygotowywanie własnych inicjatyw ustawodawczych.

Pracami wszystkich komisji parlamentarnych koordynuje Konferencja Przewodniczących Komisji, której szefem 15 lipca wybrany został Jerzy Buzek. To jedna z najsilniejszych politycznie funcji w PE. Konferencja Przewodniczących czuwa nad harmonijną pracą nie tylko komsji stałych, ale też komisji specjalnych.

Każda z komisji stałych składa się z 24-76 członków. Na początku działalności każda z komisji wybiera przewodniczącego, 4 wiceprzewodniczących, prezydium oraz sekretariat spośród swoich członków. Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji. Przy pracach europosłów towarzyszą również kwestorzy. Kolegium Kwestorów jest organem odpowiedzialnym za sprawy administracyjne i finansowe europosłów. Kolegium składa się z pięciu kwestorów.Oto lista komisji parlamentarnych i skład polskich przedstawicieli:

Komisja ds. Zagranicznych (AFET) - odpowiedzialna jest za działania Parlamentu Europejskiego związane z unijną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejską politykę bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). Odpowiada także za utrzymywanie dobrych stosunków z innymi instytucjami UE i organizacjami międzynarodowymi oraz wzmacnianie współpracy politycznej z krajami trzecimi, zwłaszcza sąsiadującymi z UE.

            Polscy Europosłowie:

            Jacek Saryusz-Wolski, PO

            Anna Fotyga, PiS

            Ryszard Legutko, PiS

            Janusz Korwin-Mikke, KNP

            Przewodniczący: Elmar Brok (EPP)

Komisja ds. Rozwoju (DEVE) - Zadaniem tej Komisji jest wspieranie polityki rozwoju regionalnego Unii. Jest ona odpowiedzialna za współpracę z krajami rozwijającymi się, zajmuje się także kwestiami związanymi z Porozumieniem o Partnerstwie AKP (Afryka, Karaiby, region Pacyfiku) – UE.

            Polscy Europosłowie:

            Bogdan Wenta, PO

            Karol Karski, PiS

            Przewodniczący: Linda McAvan (Socialists and Democrats UK)

Komisja ds. Handlu Międzynarodowego (INTA) - Komisja odpowiada za sprawy związane z przygotowaniem i wdrażaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz kwestie związane z jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi.

            Polscy Europosłowie:

            Adam Szejnfeld, PO

            Kosma Złotowski, PiS

            Przewodniczący: Bernd Lange (S&D)

Komisja ds. Kontroli Budżetowej (CONT) - Komisja kontroluje wykonanie budżetu Unii i Europejskiego Funduszu Rozwoju. Kontroluje też bilanse płatnicze instytucji UE oraz organów finansowanych ze środków UE

            Polscy Europosłowie:

            Bogusław Liberadzki, SLD

            Ryszard Czarnecki, PiS

            Przewodniczący: Ingeborg Grässle (EPP)

Komisja ds. Budżetu (BUDG) -  Do najważniejszych kompetencji tej Komisji należą: współpraca przy ustalaniu wieloletnich ram finansowych Unii oraz negocjowanie i wdrażanie porozumień międzyinstytucjonalnych w tej dziedzinie.  

            Polscy Europosłowie:

            Jan Olbrycht, PO

            Ryszard Czarnecki, PiS

            Stanisław Żółtek, KNP

            Przewodniczący: Jean Arthuis (ALDE)

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) - Uprawnienia tej Komisji dotyczą polityki gospodarczej i pieniężnej Unii, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego.

            Polscy Europosłowie:

            Danuta  Hübner, PO

            Dariusz Rosati, PO

            Stanisław Ożóg, PiS

            Michał Marusik, KNP

            Przewodniczący: Roberto Gaultieri (S&D)

Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) - Działania Komisji związane są z polityką zatrudnienia, wszelkimi aspektami polityki społecznej, ochroną zdrowia, organizowaniem szkoleń zawodowych, swobodnym przepływem pracowników oraz działaniami ograniczającymi jakiekolwiek formy dyskryminacji zawodowej

            Polscy Europosłowie:

            Danuta Jazłowiecka (wiceprzewodnicząca), PO

            Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, PO

            Marek Plura, PO

            Zdzisław Krasnodębski, PiS

            Przewodniczący: Thomas Händel (GUE/NGL)

Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) - Zadaniem Komisji jest promocja działań mających na celu dbanie o środowisko naturalne. Ponadto prowadzi akcje i programy ochrony zdrowia publicznego.

            Polscy Europosłowie:

            Andrzej Grzyb, PSL

            Ryszard Legutko, PiS

            Bolesław Piecha, PiS

            Jadwiga Wiśniewska, PiS

            Przewodniczący: Giovanni La Via (EPP)

Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) - Ta Komisja ma za zadanie przede wszystkim wspieranie nowych technologii – promowanie ich wśród małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych, rozwój polityki kosmicznej oraz niektórych aspektów polityki energetycznej.

            Polscy Europosłowie:

            Jerzy Buzek (przewodniczący), PO

            Janusz Lewandowski, PO

            Adam Gierek, SLD

            Marek Gróbarczyk, PiS

            Dawid Jackiewicz, PiS

            Przewodniczący: Jerzy Buzek (EPP)

Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) - Komisja zajmuje się działaniami związanymi ze swobodnym przepływem towarów, swobodą przedsiębiorczości, swobodą świadczenia usług, z wyłączeniem jednak sektora finansowego i pocztowego. Finansami zajmuje się Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych, a usługi pocztowe są z kolei w kompetencjach Komisji Transportu i Turystyki.

            Polscy Europosłowie:

            Róża Thun, PO

            Robert Iwaszkiewicz, KNP

            Przewodniczący:  Giovanni La Via (EPP)

Komisja ds. Transportu i Turystyki (TRAN) -  Do jej zadań należą także inicjatywy związane ze świadczeniem usług transportowych we współpracy z krajami trzecimi i z bezpieczeństwem transportu.

            Polscy Europosłowie:

            Elżbieta Łukacijewska, PO

            Bogusław Liberadzki, SLD

            Janusz Zemke, SLD

            Mirosław Piotrowski, PiS

            Tomasz Poręba, PiS

            Przewodniczący: Michael Cramer (Zieloni)

Komisja ds. Rozwoju Regionalnego (REGI) - Działania Komisji związane są z realizacją unijnych polityk: regionalnej i spójności. Ocenia ona wpływ innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną oraz koordynuje unijne instrumenty strukturalne.

            Polscy Europosłowie:

            Krzysztof Hetman, PSL

            Stanisław Ożóg, PiS

            Mirosław Piotrowski, PiS

            Przewodniczący: Iskra Mihaylova (ALDE)

Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) - Do kompetencji Komisji należy dbanie o rozwój wspólnej polityki rolnej i wspieranie rozwoju wsi poprzez promowanie wykorzystania odpowiednich programów finansowych

            Polscy Europosłowie:

            Jarosław Kalinowski, PSL

            Czesław Siekierski (przewodniczący), PSL

            Zbigniew Kuźmiuk, PiS

            Beata Gosiewska, PiS

            Janusz Wojciechowski, PSL

            Przewodniczący: Czesław Adam Siekierski (EPP)

Komisja ds. Rybołówstwa (PECH) - Główne działania Komisji związane są z rozwojem i zarządzaniem unijną polityką rybołówstwa, zachowaniem zasobów rybnych w unijnych akwenach oraz organizacją rynku produktów rybnych.

            Polscy Europosłowie:

            Jarosław Wałęsa (wiceprzewodniczący), PO

            Przewodniczący: Alain Cadec (EPP)

Komisja ds. Kultury i Edukacji (CULT) - Działania Komisji zmierzają do upowszechniania kultury, ochrony różnorodności i dziedzictwa narodowego państw członkowskich.

            Polscy Europosłowie:

            Bogdan Wenta, PO

            Bogdan Zdrojewski, PO

            Krystyna Łybacka, SLD

            Przewodniczący: Silvia Costa

Komisja ds. Prawa (JURI) -  Działania tej Komisji koncentrują się na kontrolowaniu przestrzegania prawa wspólnotowego przez kraje członkowskie UE. Bada ona także zgodność nowych aktów prawnych Unii Europejskiej z prawem pierwotnym.

            Polscy Europosłowie:

            Tadeusz Zwiefka, PO

            Lidia Geringer de Oedenberg, SLD

            Andrzej Duda, PiS

            Przewodniczący: Pavel Svoboda

Komisja ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) - Komisja ma na celu zapewnienie ochrony mniejszości zgodnie z postanowieniami traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

            Polscy Europosłowie:

            Michał Boni, PO

            Barbara Kudrycka (wiceprzewodnicząca) PO

            Przewodniczący: Claude Moraes (S&D)

Komisja do Spraw Konstytucyjnych (AFCO) - Do zadań Komisji należą: organizacja konwencji i konferencji międzyrządowych, działania zmierzające do wprowadzenia w życie traktatów UE i później ocena ich funkcjonowania.

            Polscy Europosłowie:

            Danuta  Hübner, PO

            Jacek Saryusz-Wolski, PO

            Kazimierz Michał Ujazdowski, PiS

            Przewodniczący: Danuta Maria Hüber (EPP)

Komisja ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) - Komisja ma za zadanie dbać o przestrzeganie praw kobiet w Unii i promowanie ich praw w krajach trzecich. Stoi na straży równego dostępu kobiet i mężczyzn do rynków pracy i przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć.

            Polscy Europosłowie:

            Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, PO

            Jadwiga Wiśniewska, PiS

            Przewodniczący: Iratze García Pérez (S&D)

Komisja ds. Petycji (PETI) - Ta Komisja zajmuje się przyjmowaniem i rozpatrywaniem petycji składnych przez obywateli państw członkowskich, osoby zamieszkałe w jednym z państw UE, stowarzyszenia, przedsiębiorców, organizacje, których siedziby znajdują się na terenie jednego z państw unijnych. Petycja może dotyczyć m.in. ochrony konsumenta, praw obywatelskich określonych w traktatach UE, swobody przepływu osób, towarów i usług, zatrudnienia czy polityki społecznej.

            Polscy Europosłowie:

            Jarosław Wałęsa, PO

            Lidia Geringer de Oedenberg, SLD

            Julia Pitera, PO

            Przewodniczący: Cecilia Wikström (ALDE)

Komisja ds. Praw Człowieka (DROI) - kwestii dotyczących praw człowieka, ochrony mniejszości i promowania wartości demokratycznych w krajach trzecich. W tym zakresie komisję wspiera podkomisja do spraw praw człowieka. Posłowie z innych komisji i organów kompetentnych w tym zakresie są zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach tej podkomisji, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów.

            Polscy Europosłowie:

            Andrzej Grzyb,  PSL

            Karol Karski, PiS

            Przewodniczący: Elena Valenciano Martinéz-Orozco (S&D)

 

Zobacz również