2018 Listopad

Komisarz Bieńkowska odpowiada na mój apel !!

Bruksela, dn. 20 listopada 2018 r. r.

Szanowna Pani!

Dziękuję za pismo z 5 października 2018 r. w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych.

Całkowicie się z Panią zgadzam, że kwestia uniwersalnej ładowarki ma strategiczne znaczenie jako symbol Unii Europejskiej dążącej do ułatwiania obywatelom ich codziennego życia.

Od 2009 r., o czym przypomina Pani w swoim piśmie, Komisja Europejska poczyniła już wiele starań w tej sprawie. Po wygaśnięciu pierwszego protokołu ustaleń, który okazał się skutecznym sposobem na znaczne obniżenie stopnia fragmentacji rynku, Komisja zachęcała branżę telefonii komórkowej do zawarcia nowego dobrowolnego porozumienia. Słusznie Pani zauważa, że nowy protokół ustaleń niestety nie spełnia naszych oczekiwań.

Z tego też powodu podjęłam decyzję o dokonaniu oceny innych opcji. Przede wszystkim poprosiłam swoje służby o sporządzenie analizy zawierającej ocenę skutków z myślą o ewentualnej opcji regulacyjnej w oparciu o dyrektywę w sprawie urządzeń radiowych. Celem rozwiązania regulacyjnego byłyby większe udogodnienia dla konsumentów oraz ograniczenie odpadów w postaci urządzeń elektronicznych, a jednocześnie umożliwienie postępu technologicznego w przyszłości. Zakres takiego rozwiązania mógłby wykraczać poza smartfony i obejmować większość sprzętu elektronicznego małej i średniej wielkości, co sugeruje Pani w swoim piśmie.

Analiza oparta na dowodach rozpocznie się przed końcem 2018 r., co umożliwi przyjęcie aktu delegowanego na mocy dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych. W związku z tym pragnę zwrócić Pani uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 44 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy przekazanie Komisji uprawnień nastąpiło początkowo na okres pięciu lat, począwszy od 11 czerwca 2014 r. Niemniej jednak przekazanie uprawnień jest automatycznie przedłużane, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem danego okresu.

Będziemy Panią w pełni informować o procedurze dotyczącej przedmiotowej kwestii i liczymy na Pani nieustające poparcie.

Z poważaniem

Elżbieta Bieńkowska

Do wiadomości:    Evelyne GEBHARDT, wiceprzewodnicząca PE; Andreas SCHWAB, koordynator IMCO; Nicola DANTI, koordynator IMCO; Peter LIESE, koordynator ENVI; Julia REDA, koordynator IMCO; Anna Maria CORAZZA BILDT, wiceprzewodnicząca IMCO; Benedek JÁVOR, wiceprzewodniczący ENVI; Pascal ARIMONT, wiceprzewodniczący REGI; Lambert VAN NISTELROOIJ, koordynator REGI; Marietje SCHAAKE, koordynator INTA; Roberta METSOLA, koordynator LIBE; Wim VAN DE CAMP, koordynator TRAN; Sabine VERHEYEN, koordynator CULT; Michal BONI, Carlos COELHO, Lara COMI, Herbert DORFMANN, Christophe HANSEN, Othmar KARAS, Eva MAYDELL, Angelika NIEBLER, Olga SEHNALOVÁ, Jiří POSPÍŠIL, Adam SZEJNFELD, Ivan ŠTEFANEC, Dariusz ROSATI, Paul RÜBIG, Inese VAIDERE, Marc TARABELLA (posłowie do Parlamentu Europejskiego)

Ultra szybka sieć i tańsze połączenia międzynarodowe w całej UE

Kraków/ Strasburg 14.11.2018 r.

Europosłowie przyjęli dziś Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, dzięki któremu przyspieszy budowa ultraszybkiej sieci 5G, wzmocnione zostaną prawa konsumentów usług telekomunikacyjnych a także zharmonizowany zostanie system użytkowania częstotliwości w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Dzięki przyjętym równolegle zapisom dotyczącym Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) obniżone zostaną również opłaty za połączenia międzynarodowe w całej UE.

„Małe i średnie firmy, start-upy, a nie tylko każdy z nas, wreszcie odetchną. Dzięki łatwemu dostępowi do sieci, niższym kosztom i najwyższej szybkości połączeń internetowych. To prawdziwa rewolucja!”, przekonuje poseł Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) .

W praktyce, przedstawione zapisy w Kodeksie pozwolą na zapewnienie możliwie najlepszego łącza internetowego dla wszystkich obywateli UE.

„Możemy teraz rozwinąć sieć 5G i zbudować nowe stacjonarne sieci o najwyższej przepustowości, bo reguły promowania, finansowania i dzielenia się ryzykiem są jasne i przejrzyste. W ten sposób budujemy Unię Cyfrową, a nie tylko wspólny cyfrowy rynek. Chmura obliczeniowa, Big Data, Internet Rzeczy, jak również radykalna przebudowa przemysłu w oparciu o techniki cyfrowe – wszystko to zwiększy konkurencyjność, da nowe miejsca pracy i ochroni środowisko”, podkreśla Jerzy Buzek.

Ponadto, Kodeks wprowadza system „odwrotnego numeru 112”, obowiązkowy we wszystkich państwach członkowskich, zapewniając powiadamianie obywateli za pomocą wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej w przypadku poważnej sytuacji kryzysowej lub katastrofy w ich obszarze zamieszkania.

„Wreszcie koniec z wysokimi opłatami za połączenia międzynarodowe w całej Unii Europejskiej! Od 15 maja 2019 roku, koszt minutowego połączenia międzynarodowego w ramach Unii Europejskiej wyniesie około 1 zł, a międzynarodowego SMS około 32 groszy. To o wiele taniej niż obecnie” – powiedziała Róża Thun – kontrsprawozdawca z ramienia Grupy EPL do projektu opinii o Kodeksie w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO)

„Efekty wprowadzonych zmian już niebawem odczujemy wszyscy. Znika dzisiaj kolejna bariera na naszym unijnym rynku. Czekają nas więc kolejne oszczędności w naszych rodzinnych budżetach.” – przekonuje poseł Thun.

Róża Thun odpowiada na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy

Kraków, 04.11.2018              

Panie Prezydencie,

               Otrzymałam od Pana zaproszenia na Uroczystą Odprawę Wart oraz na spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie ma się odbyć w Zamku Królewskim w Warszawie, 11 listopada 2018 r. o godzinie 17.00. Ponieważ na zaproszeniu na nie widnieje prośba o odpowiedź, czynię to listownie.

Panie Prezydencie,

               Piastuje Pan najwyższe państwowe stanowisko w Polsce a czasy i okoliczności są poważne. Doprowadził Pan do tego, że razem świętować nie możemy, bo ran, które Pan zadał demokracji w Polsce, nie da się zagoić spotkaniem na Zamku.

               Byłoby z mojej strony nieuczciwością, czynem obłudnym i zaprzeczeniem mojego wieloletniego zaangażowania na rzecz wolnej i demokratycznej Polski w Unii Europejskiej, gdybym zdecydowała się wznosić toast z Panem lub kimś z Pana otoczenia w czasie, kiedy najważniejszy dorobek naszej wspólnej Ojczyzny jest niszczony przez Pana formację polityczną, z Pana przyzwoleniem i z aktywnym Pana udziałem.

               Podniósł Pan rękę na Trybunał Konstytucyjny, na niezawisłość sądów, na Sąd Najwyższy. Wielokrotnie złamał Pan Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, nie zechciał Pan nigdy wysłuchać głosów tysięcy osób, które wołały do Pana na Krakowskim Przedmieściu, pod Pałacem Prezydenckim, bo miały nadzieję, że nie dopuści Pan do wejścia w życie ustaw niszczących to, co z takim trudem sobie wywalczyliśmy: niezawisłe sądownictwo.

               Nie słychać Pana oburzenia kiedy nas, protestujących przeciwko dewastacji polskiej praworządności, przeciwko odbieraniu wolności mediom publicznym, marginalizowaniu Polski w Unii Europejskiej określa się drugim sortem, zdrajcami i jeszcze bardziej obraźliwymi epitetami, kiedy wiesza się portrety polityków na symbolicznych szubienicach, a o przybyszach do Polski poszukujących tu schronienia powiada się, że roznoszą pasożyty. Swoim milczeniem wyraża Pan poparcie dla takich zachowań.

Jest Pan współtwórcą bardzo głębokiego podziału wśród Polaków i rozbicia polskiego społeczeństwa. Współuczestniczy Pan w osłabianiu naszej pozycji, jeśli nie po prostu w wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej, która jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i przestrzegania naszych wspólnych wartości: poszanowania praw człowieka, wolności, demokracji a przede wszystkim jest gwarantem pokoju na naszym europejskim kontynencie.

Panie Prezydencie,

               Nie udawajmy, że nic się nie stało i że nic złego się nie dzieje. Proszę przyjąć moją odmowę jako wyraz protestu wobec Pańskich działań oraz smutku i ogromnego niepokoju o przyszłość Polski pod Pana prezydenturą. Od 1989 roku przez myśl mi nie przechodziło, że kiedykolwiek będę musiała z powodów zasadniczych odrzucić zaproszenie Prezydenta RP.

               Zaproszenie przedstawicieli opozycji mogłoby być krokiem ważnym i przełomowym, ale tylko jeśli by za nim szły konkretne czyny naprawiające błędy i destrukcję popełnioną wcześniej. W przeciwnym wypadku zaproszenie które otrzymałam, jest tylko dekoracją, pustym,  nic nie znaczącym gestem.

Panie Prezydencie, te konkretne czyny ciągle jeszcze są w Pana zasięgu.

               Nie tracę nadziei. Wierzę w mądrość Polaków i wierzę w to, że obronią Nasz Kraj przed zniszczeniem, do którego prowadzi rząd PiS-u i Pana, Panie Prezydencie, podpisy pod szkodliwymi ustawami. Wierzę, że rozpaczliwy krzyk Piotra Szczęsnego: „Obudźcie się! Jeszcze nie jest za późno!” dociera do serc i umysłów naszych Rodaków.

               Z okazji naszego Święta Narodowego, życzę Panu, sobie i wszystkim sprawującym władzę oraz uczestniczącym w życiu publicznym w Naszej Ojczyźnie, żeby poważna i odpowiedzialna refleksja odmieniła oblicze polskiej polityki.

                Róża Thun

                Posłanka do Parlamentu Europejskiego

O liście przeczytasz także na:

http://wyborcza.pl/7,95891,24131166,roza-thun-odpowiada-na-zaproszenie-prezydenta-andrzeja-dudy.html