2016 Wrzesień

Rozporządzenie w sprawie geoblokowania w rękach Róży Thun

Europosłanka PO Róża Thun została wybrana przez parlamentarną Komisję Wspólnego Rynku i Ochrony Konsumentów sprawozdawczynią rozporządzenia dotyczącego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji na rynku wewnętrznym – tzw. geoblokowanie.

Rozporządzenie w sprawie geoblokowania jest sztandarowym projektem legislacyjnym Komisji Europejskiej i ważną częścią Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego przyjętej przez Komisję Europejską w maju zeszłego roku.

Celem rozporządzenia jest zapewnienie wszystkim Europejczykom lepszego dostępu do towarów i usług na wspólnym rynku poprzez zapobieganie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji przez przedsiębiorców. Chodzi głównie o dyskryminację ze względu na przynależność państwową klientów lub ich miejsce zamieszkania.

„To niedopuszczalne, że na rynku cyfrowym, na którym nie powinno być barier wciąż polskim (i nie tylko) konsumentom  odmawia się możliwości zakupu ze względu na obywatelstwo czy miejsce zamieszkania – mówi Róża Thun

Tzw. geoblokowanie ma jednak wiele przyczyn. Od różnic w przepisach handlowych w krajach członkowskich, przez brak wiedzy i doświadczenia w sprzedaży trans-granicznej u przedsiębiorców, trudności z dostarczeniem towarów zagranicę, aż po praktyki przedsiębiorców zmierzające do dzielenia rynku.

„Nie należy stawiać przedsiębiorców przeciwko konsumentom. Wierzę, że w wielu przypadkach sprzedawcy mają swoje powody by odmawiać sprzedaży, bo jaki mieliby interes by rezygnować z zysku? Dlatego będę starała się doprowadzić do zniesienia barier, które powodują, że konsumenci mają mniejszy wybór towarów i usług niż mogliby mieć, a przedsiębiorca mniejszy zysk” – dodaje europosłanka.

Róża Thun jest przewodniczącą grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Wina PiS, cenę płaci Polska

Pełny tekst oświadczenia Europosła Janusza Lewandowskiego w imieniu delegacji PO w Parlamencie Europejskiego

Po raz kolejny nasze ostrzeżenia zostały zlekceważone, a nasze obawy potwierdziły się. Ostrzegaliśmy, że naruszenie kompromisu aborcyjnego w Polsce, wypracowanego z wielkim trudem, wywoła krytyczną reakcję Parlamentu Europejskiego. Tak się niestety stało. Będzie trzecia z kolei debata o Polsce. W niespełna rok nasz kraj, który wcześniej był wzorem dla innych krajów, staje się krajem „specjalnej troski” w Unii Europejskiej. Polska płaci coraz wyższą cenę za błędy i nadużycia PiS. Rujnowany jest dorobek pokolenia, które przez ćwierćwiecze budowało polską markę i pozycję w Europie.

Rozumiemy i dzielimy obawy naszych europejskich partnerów, co do dramatycznych skutków ewentualnego zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Jesteśmy temu przeciwni i będziemy dawali świadectwo naszego sprzeciwu.

Zarazem, konsekwentnie opowiadamy się za Unią Europejską, która czuwa nad przestrzeganiem norm konstytucyjnych, wolności mediów, niezależności sądownictwa, osobistej prywatności, profesjonalnej służby cywilnej i innych zasad, na których opierają się wolne społeczeństwo i zdrowa gospodarka. Są to fundamentalne kryteria przynależności do wspólnoty europejskiej. Kwestie światopoglądowe, w tym sposób uregulowania sprawy aborcji, nie należą do kompetencji Unii Europejskiej. Dzielimy w tym względzie stanowisko grupy chrześcijańskich demokratów, najsilniejszej frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należymy.

Dlatego delegacja PO nie jest zwolennikiem stawiania tej sprawy na forum europejskim. Wierzymy, że dostatecznie głośny i skuteczny będzie ruch protestu w naszym kraju, by zatrzymać złe prawo, które powoduje coraz głębsze podziały społeczne i coraz groźniejsze, wewnętrzne konflikty, całkowicie sprzeczne z interesem Polski.

W imieniu delegacji PO w Parlamencie Europejskim,

Janusz Lewandowski  

Źródło: www.eppgroup.eu/pl/press-release/Debata-o-zaostrzeniu-prawa-aborcyjnego-w-PE

KOD już z Europejską Nagrodą Obywatelską 2016

27 września nastąpiło wręczenie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2016 dla Komitetu Obrony Demokracji. Z rąk Pani Poseł Róży Thun nagrodę za „nieustępliwe dążenie do kształtowania postaw demokratycznych” odebrał Lider KOD Mateusz Kijowski.

Po wręczeniu w debacie Grupy EPL „O demokracji i odpowiedzialności” udział wzieli Mateusz Kijowski i Adam Michnik a moderowała Dorota Wellman.

Pełny zapis video uroczystości:

https://www.facebook.com/rozathun/posts/1133046130120555

Druga rezolucja PE ws sytuacji w Polsce

Pełny tekst rezolucji PE w sprawie sytuacji w Polsce:

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Traktaty Unii Europejskiej, a zwłaszcza art. 2, 3, 4 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),

–  uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka (EKPC),

–  uwzględniając debatę plenarną, która miała miejsce w Parlamencie w dniu 19 stycznia 2016 r., w sprawie sytuacji w Polsce,

–  uwzględniając opinię Komisji Weneckiej z dnia 12 marca 2016 r. dotyczącą przyjętej w dniu 22 grudnia 2015 r. nowelizacji polskiej Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że poszanowanie praworządności, demokracji, praw człowieka, podstawowych swobód i wartości oraz zasad zapisanych w Traktatach UE i w międzynarodowych instrumentach w dziedzinie praw człowieka stanowi zobowiązanie spoczywające na Unii i jej państwach członkowskich, którego należy przestrzegać;

B. mając na uwadze, że – w rozumieniu art. 2 TUE – UE opiera się na poszanowaniu godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, wartości wspólnych dla wszystkich państw członkowskich, których musi przestrzegać UE, jak i każde państwo członkowskie we wszystkich podejmowanych działaniach;

C. mając na uwadze, że – zgodnie z art. 4 ust. 2 TUE – UE musi szanować równość państw członkowskich wobec Traktatów, jak również tożsamość narodową tych państw;

D. mając na uwadze, że zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE i zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów;

E. mając na uwadze, że zgodnie z art. 17 TUE Komisja musi czuwać, aby Traktaty te były przestrzegane;

F. mając na uwadze, że praworządność jest podstawą demokracji i jedną z fundamentalnych zasad UE, funkcjonującą na zasadzie domniemania wzajemnego zaufania, że państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, rządów prawa i praw podstawowych zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i EKPC;

G. mając na uwadze, że skuteczny, niezależny i bezstronny system sądowy ma zasadnicze znaczenie dla praworządności i zapewnienia obywatelom Europy ochrony praw podstawowych i wolności obywatelskich;

H. mając na uwadze, że Trybunał Konstytucyjny został powołany jako jeden z kluczowych elementów systemu kontroli i równowagi demokracji konstytucyjnej i rządów prawa w Polsce;

I. mając na uwadze, że niedawne wydarzenia w Polsce, szczególnie spór polityczny i prawny dotyczący składu Trybunału Konstytucyjnego i nowych zasad jego funkcjonowania (który dotyczy między innymi kwestii rozpatrywania spraw i ich kolejności, podniesienia kworum i większości niezbędnej do podejmowania przez Trybunał decyzji) wzbudziły obawy co do zdolności Trybunału Konstytucyjnego do pełnienia przypisanej mu roli strażnika konstytucji i gwarantowania poszanowania praworządności;

J. mając na uwadze, że Komisja Wenecka wyraźnie stwierdziła, iż Trybunał Konstytucyjny nie może pełnić swej roli gwaranta prymatu Konstytucji w Polsce z uwagi na fakt, że wyrok Trybunału z dnia 9 marca 2016 r. nie został opublikowany i nie może w związku z tym wejść w życie, co podważa praworządność; mając na uwadze, że Komisja Wenecka ostrzegła, iż paraliż Trybunału zagrozi demokracji, prawom człowieka i praworządności;

K. mając na uwadze, że działania polskiego rządu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wobec Trybunału Konstytucyjnego stanowią zagrożenie dla demokracji konstytucyjnej;

L. mając na uwadze, że po debacie orientacyjnej z dnia 13 stycznia 2016 r. Komisja postanowiła rozpocząć zorganizowany dialog w zakresie ramowej procedury oceny państwa prawnego i wysłała pismo do polskiego rządu w celu uzyskania wyjaśnienia odnośnie do sytuacji panującej w Polsce;

M. mając na uwadze, że Komisja, jako strażniczka Traktatów, zbierze teraz i zbada wszystkie istotne informacje oraz oceni, czy są wyraźne przesłanki istnienia systemowego zagrożenia praworządności;

N. mając na uwadze, że ramowa procedura oceny państwa prawnego ma na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla praworządności, które mają charakter systemowy, zwłaszcza w sytuacjach, których nie można skutecznie rozwiązać za pomocą postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, oraz w przypadku gdy gwarancje praworządności istniejące na poziomie krajowym nie są już w stanie skutecznie neutralizować tych zagrożeń;O. mając na uwadze, że obowiązująca obecnie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęta w 1997 r., gwarantuje rozdział władz, pluralizm polityczny, wolność prasy i słowa oraz prawo do informacji;

P. mając na uwadze, że oprócz kryzysu konstytucyjnego także inne kwestie powodują poważne zaniepokojenie Parlamentu Europejskiego, o ile mogą stanowić naruszenie prawa europejskiego i praw podstawowych, w tym praw kobiet; mając na uwadze, że takie posunięcia polskiego rządu muszą być bacznie obserwowane przez instytucje europejskie;

1. uważa, że kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego poszanowania wspólnych wartości europejskich zapisanych w art. 2 TUE;

2. uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą w pełni przestrzegać prawa UE w praktyce legislacyjnej i administracyjnej oraz że wszelkie ustawodawstwo, w tym prawo pierwotne wszystkich państw członkowskich i kandydatów do członkostwa, musi odzwierciedlać podstawowe wartości europejskie, w szczególności zasady demokracji, praworządność oraz prawa podstawowe, i być z nimi zgodne;

3. jest poważnie zaniepokojony, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności;

4. wzywa polski rząd do przestrzegania, opublikowania i pełnego oraz bezzwłocznego wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. oraz do wykonania orzeczeń z dnia 3 i z dnia 9 grudnia 2015 r.;

5. wzywa polski rząd do zrealizowania w pełni zaleceń Komisji Weneckiej; podziela opinię Komisji Weneckiej, że polska Konstytucja oraz normy i standardy europejskie i międzynarodowe wymagają, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były przestrzegane;

6. z zadowoleniem przyjmuje niedawną wizytę w Polsce wiceprzewodniczącego Komisji F. Timmermansa oraz jego oświadczenie wygłoszone na posiedzeniu Komisji w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia dialogu, aby znaleźć wyjście z obecnej sytuacji, w oparciu o pełne poszanowanie ram konstytucyjnych, co oznacza publikację i wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; podziela obawy wiceprzewodniczącego Komisji dotyczące możliwości pojawienia się dwóch równoległych systemów prawnych, co doprowadziłoby do stanu niepewności prawa;

7. popiera decyzję Komisji w sprawie rozpoczęcia zorganizowanego dialogu w zakresie ramowej procedury oceny państwa prawnego, który powinien wyjaśnić, czy w Polsce istnieje systemowe zagrożenie dla wartości demokratycznych i praworządności; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie Komisji, że dialog z polskimi władzami będzie prowadzony w sposób bezstronny, w oparciu o fakty i w duchu współpracy, oraz wzywa Komisję, aby – o ile polski rząd nie wdroży zaleceń Komisji Weneckiej w ramach zorganizowanego dialogu – uruchomiła drugi etap procedury oceny państwa prawnego, polegający na wydaniu „zalecenia w sprawie praworządności” i zaoferowaniu Polsce wsparcia w opracowaniu rozwiązań wzmacniających praworządność;

8. podkreśla niemniej jednak, że przy podejmowaniu wszelkich kroków konieczne jest respektowanie uprawnień UE i jej państw członkowskich, określonych w Traktatach i wynikających z zasady pomocniczości;

9. wzywa Komisję do regularnego i dokładnego informowania Parlamentu o jej ocenach, dokonanych postępach i podjętych działaniach;

10. wyraża nadzieję, że zorganizowany dialog między polskim rządem i Komisją sprawi, że polski rząd zmieni także inne podjęte przez siebie decyzje, które wzbudziły obawy co do ich prawomocności i potencjalnego wpływu na podstawowe prawa;

11. oczekuje, że Komisja będzie jednakowo monitorować wszystkie państwa członkowskie pod kątem przestrzegania zasad demokracji, praworządności i praw podstawowych, a zatem unikać podwójnych standardów, oraz że będzie składać sprawozdania Parlamentowi;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1675708,1,stanowisko-parlamentu-europejskiego-ws-polski-przeczytaj-pelen-tekst-rezolucji.read

Przemówienie Janusza Lewandowskiego w imieniu Klubu PO-PSL w PE