2015 Marzec

Weź udział!

Szanowni Państwo,

Parlament Europejski jest w trakcie opiniowania wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez pojazdy drogowe.

Obecnie przygotowuje opinię Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego dotyczącej tego rozporządzenia. Zależy mi na Państwa opinii i stanowisku dot. proponowanych zmian.

Tekst projektu rozporządzenia znajdą Państwo pod tym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014PC0028

Ocena wpływu rozporządzenia znajduje się pod następującym adresem:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2014:0033:FIN:EN:PDF

Proszę o odpowiedź na cztery pytania /poniżej/ lub Państwa opinię dot. rozporządzenia. Uprzejmie proszę o odpowiedzi drogą mailową lub pocztową do dnia 27 marca 2015 r.

Z poważaniem,
Róża Thun
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

PROSIMY O ODPOWIEDŹ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

1.  Czy uważają Państwo, że rozporządzenia  euro  5 i 6*  powinny  zostać  zmienione? Jeśli tak, to dlaczego?


2.  Czy    według    Państwa    zaproponowane    przez Komisję działania    w    celu    redukcji zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych są właściwe?


3.  Czy  według  Państwa zaproponowane  przez Komisję działania będą  wystarczające?  Jeśli nie, to czy należałoby je uzupełnić innymi, jakimi?


4.  Czy uważają Państwo,   że   wstępnie   rozważany   przez Komisję   Europejską   pomysł,   by wprowadzić  obowiązkowy licznik zużycia paliwa we wszystkich (nowych) lekkich pojazdach i rozszerzyć  obowiązek  instalowania wskaźnika zmiany biegów  na  wszystkie  lekkie  pojazdy (dotychczas   tylko   pasażerskie),   powinien   zostać   wprowadzony?   Czy   według   Państwa mogłoby to wpłynąć na obniżenie zużycia paliwa a przez to do redukcji ilości zanieczyszczeń?


*Rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5
i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania  pojazdów  –  715/2007  oraz  rozporządzenie w  sprawie homologacji  typu  pojazdów  silnikowych  i
silników  w odniesieniu  do  emisji zanieczyszczeń  pochodzących  z pojazdów ciężarowych  o dużej ładowności  (Euro  VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów

Kontakt ws konsultacji:

Biuro Parlamentarne Róży Thun w Krakowie

ul. Pijarska 5/1

31-015 Kraków

tel. 12 428 29 29

biuro@rozathun.pl

Start negocjacji – Jednolity Rynek Telekomunikacyjny

Róża Thun jest sprawozdawczynią – cieniem w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Główne tematy, jakimi zajmuje się komisja to roaming, neutralność sieci, prawa konsumenckie na rynku telekomunikacyjnym oraz przydzielanie częstotliwości.

Stanowiska są bardzo rozbieżne. Na przykład w sprawie roamingu, Parlament Europejski proponuje ostateczne zlikwidowanie dodatkowych opłat od 15 grudnia 2015 a Rada pozostawienie cen, jak dotychczas, z drobnymi modyfikacjami i powrót do dyskusji po 2018 roku.

Będziemy informować o dalszych negocjacjach.

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej za nami

Relacja video ze spotkania: http://bit.ly/1N7EZvO

Tekst Jeremiego Rifkin’a o trzeciej rewolucji przemysłowej: http://bit.ly/1zXsM3L

Prezentacja Edwin Maaskanta (Garner Consulting): http://bit.ly/1zU2e2v

Program spotkania: http://bit.ly/1MbDPME

Jednolity Rynek Cyfrowy. W poniedziałek (2.03.2015) odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Jednolitego rynku Cyfrowego pod przewodnictwem Róży Thun. Podczas spotkania wystąpił światowej sławy filozof i ekonomista Jeremy Rifkin, Robert Madelin (Komisja Europejska - Dyrektor Generalny DG CNET czyli Communications Networks, Content and Technology) oraz parlamentarzyści wszystkich ugrupowań.

Róża Thun na czele zmian na rynku cyfrowym w Europie!

Relacja na żywo ze spotkania inauguracyjnego: http://bit.ly/1N7EZvO

Jednym z trzech najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej w 2015 roku, obok unii energetycznej i Planu Junckera, będzie jednolity rynek cyfrowy. Europosłanka Róża Thun obejmie w poniedziałek (2.03.2015) przewodnictwo nad stworzoną przez Parlament Europejski nową grupą roboczą, ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego. Celem grupy, będącej połączeniem posłów z kilku różnych komisji, ma być tworzenie wytycznych dla Komisji Europejskiej. Spotkanie rozpocznie wystąpienie Jeremy’ego Rifkin’a, znanego filozofa, autora wielu publikacji nt. rewolucji cyfrowej i jej wpływu na gospodarkę i społeczeństwo.

– Musimy z jednej strony zadbać o to by konsumenci czuli się bezpieczniej na rynku cyfrowym, a z drugiej, żeby to w Europie powstawały najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia. Do tego potrzebne jest nam dobre prawo, niehamujące innowacji” – mówi Róża Thun

Zadaniami powstającej grupy będzie:

1. Zwiększenie konkurencyjności europejskich nowych technologii, tak aby mogły się stać nowym liderem na rynku światowym.

2. Wykorzystanie potencjału rynku cyfrowego do generowania dodatkowego wzrostu o wartości 250 mld euro, a przez to do tworzenia nowych miejsc pracy;

3. Zorganizowanie platformy pogłębiającej dialog pomiędzy przedsiębiorcami, konsumentami a instytucjami unijnymi;

4. Zreformowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, praw autorskich, ochrony konsumentów i uregulowań w dziedzinie komunikacji.

Spotkania grupy odbywają się co dwa miesiące